Validitet og reliabilitet

Hvad er videnskabsteori

Der er især to begreber, man ikke kan komme udenom, når man taler om videnskabelig forskning: validitet og reliabilitet.

I videnskabelig forskning bliver kvaliteten af din undersøgelse målt. I den forbindelse bruges begreberne validitet og reliabilitet. Kort sagt handler validitet (gyldighed) om, hvorvidt du nu også har undersøgt det, du præsenterede i problemformuleringen, og reliabilitet (pålidelighed) henviser til kvaliteten af de data, du har fået frem.

Validitet

Validitet er relateret til dokumentationen og fortolkningen af dine data. Datas validitet, altså deres gyldighed, bestemmes af forholdet mellem problemstilling, de indsamlede data og konklusionen. Her skal man f.eks. i projektets indledende afsnit svare på spørgsmål som disse: har du målt det, du sagde, du ville måle? Kunne du bruge den metode (f.eks. test eller spørgeskema), du valgte, til at få svar på din problemformulering?

Når man skal vurdere validiteten af undersøgelsen må man kigge på hvorvidt, instrumenterne eller personerne man har brugt til generering af data er pålidelige. Validiteten ligger også i den måde, du fortolker de resultater, du fik frem. Blev du styret af din forforståelse, eller har du bare tolket resultaterne i dén retning, som støtter din forudindtagede ideer og fordomme?

Reliabilitet

Reliabilitet handler om nøjagtigheden i indsamlingen af data og i behandlingen af disse. Er de pålidelige? Det kan f.eks. være udformningen af måleinstrumentet, som giver udslag i målefejl. I forsøg kan det være kolben eller ledningen, i spørgeskemaet udformningen og i interviewet rækkefølgen af spørgsmål. Man kan også tale om situations-reliabilitet: Har de omgivelser, data blev indhentet i betydning for resultatet?

I bund og grund handler reliabilitet om hvorvidt et forsøg med fuldstændig ens rammer vil give de samme resultater en anden gang. F.eks. kan du ikke bruge det samme spørgeskema om service i offentlige institutioner til både børnehavebørn og plejehjemsbeboere, ligesom du ikke kan benytte vandindholdet i en stol til at måle kogepunktet, men helt sikkert en liter vand. Måske banalt, men det er noget, du skal tage højde for.

Hvis du vil højne reliabiliteten, kan du bruge flere undersøgelsesmetoder eller teorier til at undersøge noget med. Jo større overensstemmelse der er mellem data fra forskellige kilder om det samme, jo større reliabilitet af data.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om validitet og reliabilitet, så læs Bachelorprojektet – sådan gør du!, hvor du også finder arbejdsspørgsmål til projektet, som kan hjælpe dig med at tjekke gyldigheden og pålideligheden af dit projekt. I bogen er der også eksempler på, hvordan du formulerer din tekst omkring kvaliteten af dit projekt.

Læs også: Forforståelse

Bachelorprojektet - sådan gør du