Metode

Metode er den vej, du har valgt at gå – for at komme til den konklusion, du har redegjort for.

Et spørgsmål, der hyppigt rejser sig i processen er, hvad der egentlig skal stå i et metodeafsnit. Metodeafsnittet er projektets handlinger: hvad har du gjort for at nå frem til et svar på spørgsmålet i din problemformulering? Hele afsnittet skal være en argumentation for, hvorfor man kan tro på dine resultater.

Indhold i metodeafsnittet

Metodeafsnittet vil være forskelligt alt efter hvilken type projekt, du skriver. Dog er det i metodeafsnittet, du skal forklare, hvorfor det er den metode, du har brugt – og ikke en anden. Kildekritikken kan her indgå som en del af metodeafsnittet, men du kan også forholde dig kritisk til dine kilder, når du inddrager dem i projektet første gang. Du kan ligeledes vælge, om du vil skrive metodeafsnittet i selve indledningen, eller om det skal have et afsnit for sig selv. Tjek evt. hvad der er tradition for på dit studie.

I metodeafsnittet skal du redegøre for følgende:

  • Hvilke teorier læner du dig op af?
  • Hvordan har du samlet data: ved at observere, foretage eksperimenter, designe prototype, ved matematiske beviser eller litteraturstudier?
  • Hvilke kilder har du brugt, og hvorfor? Redegør for hvorfor netop de teorier og metoder er relevante for formålet med projektet
  • Hvordan har du anvendt kilderne til at svare på din problemformulering?
  • Hvad er det vigtigste, de fortæller?
  • Hvorfor har du brugt nogen kilder frem for andre?

Det er også i metodeafsnittet, at du beretter om de evt. problemer, der har været med anvendelsen af kilderne. Var der interviewpersoner, der meldte fra, forsøg der ikke lykkedes eller data, der ikke kunne fremskaffes?

Hvad du ikke skal skrive

Hvad skal du IKKE skrive i metodeafsnittet? Et metodeafsnit indeholder f.eks. ikke en forklaring på, hvad et interview er. Det ved din vejleder godt. Hvis du har brugt interview til din undersøgelse, skal du bruge metodeafsnittet til at forklare, hvorfor du har brugt det og ikke en anden undersøgelsesmetodik – ikke hvordan man interviewer.

Hver gang du drager noget frem i metodeafsnittet skal fokus være på, hvordan du har anvendt det – og hvorfor. At skrive akademisk drejer sig om anvendelsen af teorier og metoder, og det er det, du skal fokusere på, når du skal skrive metodeafsnittet. Metodeafsnittet skal også redegøre for, hvordan du rent metodisk vil gå til værks.

Særligt for:

Interviews
Hvis du har været ude og lave interviews skal du redegøre for indsamlingsmetode og forskningsdesign sammen med antallet af respondenter og hvorfor du har valgt at måle på det, du nu har. Hvorfor har du spurgt de interviewpersoner, som du har talt med? Hvilken viden havde de, som du kunne bruge?

Eksperimentelle projekter
Metodeafsnittet i dit projekt er groft sagt alt, hvad gjorde du for at komme hen til de resultater, som du fik. Du behøver ikke at koncentrere dig om at få det til at lyde flot og fint: når du har lavet en forsøgsopstilling, så er det den metode, du har brugt.

Du skal beskrive det anvendte apparatur, og hvis du har benyttet en metode eller fremgangsmåde, som allerede er beskrevet, og som du kan henvise til, så gør det. Skriv kort om metoden, og hvordan du har anvendt den samt evt. om den teori, du har benyttet.